Thanh Cong Group

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

QUYẾT LIỆT : Tự tin, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm vì sự phát triển của Tập đoàn Thành Công.

CHUYÊN NGHIỆP : Đội ngũ CBCNV thành thạo công việc, năng động, sáng tạo và hiệu quả.

   

LIÊN KẾT : Thống nhất, khả năng làm việc theo nhóm, phối hợp giữa các bộ phận trong Tập đoàn.

TRUNG THÀNH : Trung thành với lợi ích Tập đoàn Thành Công là lợi ích Quốc gia.
   

CON NGƯỜI : Tôn trọng đổi mới, đồng đội; Phát huy tối đa tiềm năng của mỗi người.

HỘI NHẬP : Toàn cầu hóa.

TRUYỀN THỐNG : Phát huy truyền thống và tinh thần "Những chiến sĩ tiên phong".